Share
Goto down
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Shagara napísal:...

za Pi 14 september 2018 - 8:25
Shagara napísal:Biblický preklad JS , v liste Heb.2:5 znie....."Lebo nie anjelom podriadil budúcu obývanú zem, o ktorej hovoríme. "
Prečo iné preklady slovo zem,prekladajú ako "svet"?

Pretože slovo "oikúmenén" (použité v texte) znamená: vesmír, svet, obyvatelia zeme, muži, celá obývaná zem alebo časť zeme.


Shagara napísal:Žalm 37 uvádza viac zmienok o živote na zemi. Citujem jeden verš....."Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy."
Trinitársky výklad je taký,že ľudia nebudú žiť na zemi navždy a že Boh Pravdy sa mýli,tudiž nemá pravdu.
A za "pravdu" označujú to,s čím prišiel Augustín ,ktorý zrušil milénium a večný život na obnovenej zemi. On potom večný život presmeroval do neba.

S tým neprišiel Augustín, ale je to v biblii:

2Pt 3:13
A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť.
Zjv 21:1
A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli

.....Takže Boh sa nemýli. Skutočne život na Zemi bude pokračovať, ale nie na tejto. (V žalme 37 sa nepíše, že to bude na tejto.) Táto Zem bude zničená a bude stvorená nová. ....V Žalme 37 sa ďalej nikde nepíše, že spravodliví budú bývať IBA na Zemi. S novou Zemou to nebude tak ako dnes, že bývaš iba tu a nikam ďalej sa nedostaneš. V našich premenených telách budeme schopní voľného pohybu medzi nebom a Zemou. Preto Kristus povedal:

Ján 14,2-3
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

....Čiže budeme tam, kde je Kristus. Budeme aj tam mať svoje príbytky. Dnes je Zem od neba oddelená, pretože Boh ju odvrhol pre hriechy jej obyvateľov. Preto bude zničená (...aj s vesmírom). Nová Zem bude úzko prepojená s nebom, lebo hriech tam už nebude. Tak budeme mať svoj domov na zemi i v nebi.Shagara napísal:Z Biblie je zrejme ,že malá skupina ľudí ide aj do neba, ale prečo popierame fakt,že väčšina ľudí bude žiť na zemi,ak to Biblia opakovane tvrdí,aj samotný Ježiš. Mat.5:5

Nikde sa to nepíše. To je len tvoj názor ktorý je postavený na učení Svedkov Jehovových a ignorovaní biblických textov, ktoré tomu protirečia. Tie prehlasuješ za symboly. (To tvoj obvyklý "škrtací mechanizmus".) ....Tí, čo budú vzkriesení keď príde Kristus pôjdu všetci s ním na baránkovu svatbu do neba. A nikde nie je napísané ani slovkom, že títo istí nebudú bývať aj na Novej Zemi. Nová Zem a nové nebo (Vesmír) budú totiž úzko prepojené s nebom, kde je Boh. Pretože hriech už nebude. Dá sa vlastne povedať, že Nová Zem bude súčasťou neba. Súčasťou Božieho kráľovstva. A nebudú žiadne obmedzenia, ako dnes.


Shagara napísal:Je takmer každému známe, že ak by Adam s Evou nezhrešili a nevzbúrili sa proti Bohu ,tak ich večný život mal byť tu v pozemskom raji,teda tu na zemi. Zmenilo sa hriechom Božie predsavzatie so zemou a ľudmi? Ak áno,kde to je napísané v Písme?

Rim.5,15
Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým.
Rim 6,5
Lebo ak sme sa stali spolusrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme
1Jn 3:2
Milovaní, teraz sme deťmi Božími, a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je.
Kol 3:4
keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve.
1 Tes 4,13-17
Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.
Filip 3,20
Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,
Kol 1,5
pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia,
1 Pt 1,3-4
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cieľom dedičstva, neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvädnuteľného, ochráneného v nebesiach pre vásNaposledy upravil Fotón dňa Pi 14 september 2018 - 14:05, celkom upravené 3 krát.
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Shagara a obrazná reč.

za Pi 14 september 2018 - 9:54
Keď je v biblii niečo obrazne, je na to v texte buď upozornené, alebo to vyplýva priamo z kontextu.

.....Keď sa pozrieme aj na biblické obrazy, o ktorých z textu vieme, že sú to obrazy, obsahovo v ničom neprotirečia učeniu zvyšku biblie. Rozsievači, márnotratní synovia, 4 typy pôdy a mnoho ďalších obrazov svojim obsahom v ničom neprotirečia zvyšku biblie. Ba naopak, korešpondujú s ním. -Naproti tomu texty, ktoré protirečia Shagarovi, prehlasuje síce za obrazy, ale v skutočnosti za lži, pretože obsahovo stoja proti jeho svojvoľnej vierouke. Pri tom tie texty sa vôbec ani čiarkou nezmieňujú o tom, že by boli obraz. Ani to nevyplýva z ich kontextu či štýlu reči. Jediný dôvod prečo to robí je teda len ten, že text vyvracia jeho názory. Z textu preto radšej prerobí niečo celkom odlišné, čo tam nie je a narobí okolo toho patričný obkec, než aby akceptoval jeho obsah. Bez tohoto kotrmelcovania sa Svedok Jehovov so svojou vieroukou nezaobíde.
......Žiadna biblická alegória nestojí svojim obsahom proti biblickej vierouke. Dokonca ani nadprirodzené bytosti, ktoré sú opisované v knihách Ezechiel, Daniel, Zjavenie Jána nie sú obrazy (i keď okrem toho, že existujú, niečo aj symbolizujú). .....Keď teda Shagara niečo prehlási za obraz, vlastne to prehlásil za lož a robí tak z Boha klamára.Shagara napísal:.teda ak Písmo tvrdí ,že "nemáme ísť nad Písma",....teda ,že máme vnímať ako zdroj pravdy práve , to,čo je zapísané v Biblii,....tak tomu nemáme veriť? Biblia to tvrdí opakovane!

Presne tak. Nechoď nad písma a nevkladaj textom to, čo v nich nie je. Nevyškrtávaj z biblie, nevymýšľaj lži, že do neba sa dostane len hŕstka spravodlivých a ostatní zostanú na zemi. Nič také v biblii nie je. Týmto falošným učením ideš nad písma. ...Ty sám nerob to, čo požaduješ od iných, aby to nerobili. Svojim škrtaním a prekrúcaním to robíš ešte viac, než ktokoľvek iný.
Scarlette
Počet príspevkov : 452
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara napísal:...

za Pi 14 september 2018 - 23:48
LOL
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Odpoveď pre Sluhu

za So 15 september 2018 - 12:44
Sluha napísal:Maximálne donekonečna omieľanie jedného, dvoch veršov. Pričom je dvadsať ďalších veršov, ktoré tvrdia opak a teda tie dve verše sa musia brať ako obrazne.

Odpoveď:
V biblii nie sú verše, ktoré tvrdia opak (pokiaľ sa ich nesnažíte "vykladať", ale ich čítate tak, ako sú napísané.)


Sluha napísal:To už Shagara vysvetľoval. A ako vysvetlenie pridal aj iné verše z písma. Rovnako ako to, že v písme sa píše, že ľudia budú zem obývať naveky. Ty tvrdíš, že nakoniec zem pominie.

Odpoveď:
To, že ľudia budú obývať zem naveky je pravda. Text ale nepíše, že to bude táto zem. Veď už v genesis si môžeš všimnúť výrok:
Gn 8,22
Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.
.....to naznačuje, že zem bude mať len určité trvanie. ...A samozrejme v Novej Zmluve máš jasne napísané, že:
2Pt 3,10-13
Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari?! Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva.
....to je priama reč Petra veriacim. Zaniknú nie len ľudia, ale i diela, živly (prvky) ktoré sa rozplynú. Grécke slovo "stoicheia" znamená "základy, základné prvky". Z textu je teda jasné, že reč nie je len o ľuďoch, ale aj o neživej hmote. -Alebo ich Peter klamal?Sluha napísal:Už zrazu si prikývol že ľudia budú obývať zem? Nepôjdu všetci veriaci do neba ako tvrdíte?

Odpoveď:
Veď už som písal o tom, že veriaci budú na novej Zemi aj v nebi. Nová zem bude súčasť Božieho kráľovsktva, lebo hriech tam už nebude. Náš domov bude vtedy všade. Na novej Zemi i v nebi.
Filip 3,20
Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista
1 Pt 1,3-4
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cieľom dedičstva, neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvädnuteľného, ochráneného v nebesiach pre vásSluha napísal:Ak by sme mali premýšľať tvojim štýlom tak keď ježiš povedal
Jn 10,34
Ježiš im vravel: "A nie je napísané vo vašom zákone: “Ja som povedal: Ste bohmi”?
Ježiš povedal že sme bohmi. Všemohúcimi? Asi ťažko. takže nemyslel že sme bohmi ako je jediný pravý Boh.

Odpoveď:
Ježiš povedal, že to platí. Teda nie je to žiaden obraz. Veď hneď za tým vo verši 35 jasne hovorí:
"Ak tedy tých nazval bohmi, ku ktorým sa stalo slovo Božie, - a Písmo nemožno zrušiť"
.....čiže sám Ježiš sa jasne vyjadril, že písmo nemožno zrušiť a platí to. Prečo ho teda vy rušíte a prehlasujete za obraz? (...čiže vo vašej rétorike za neplatné?) -Ste viac ako Kristus?
.....Nie. Riešenie vašej dilemy je úplne inde. Slovom "boh" sa totiž neoznačuje len Boh najvyšší, ale aj vládcovia, sudcovia, mocnosti. Viď. napr.:
1Kor 8,5
Lebo keď aj sú takzvaní bohovia, už či na nebi či na zemi, tak ako je mnoho bohov a mnoho pánov
.....tu sú teda bohmi nazvaní aj páni a píše sa, že ich je mnoho. Takže žiadna obrazná reč, musíš si len spraviť poriadky s významom slova "boh".
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h430
(Ježiš tam citoval Žalm 82,6)Sluha napísal:(Shagara) Lenže tie slová sa chápu v zmysle toho textu ,ktorý som uviedol ja. Žiadne nebo a zem/doslovné/ sa nepominú-

Odpoveď:
Tvoje slová nie sú kánon ani Božie slovo. Preto ich treba chápať v zmysle textu priamo v biblii. Peter píše veriacim:
2Pt 3,10-13
Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari?! Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva.
.....Klamal ich? Zaniknú diela a živly (prvky) ktoré sa rozplynú. (Grécke slovo "stoicheia" znamená "základy, základné prvky".)
Po druhé:
Nikde v biblii sa nepíše, že spravodliví budú bývať na veky na TEJTO ZEMI. Biblia jasne hovorí na viacerých miestach o novej zemi. To bude tiež zem. Preto všetky biblické verše o zemi trvajúcej na veky platia. Ani v jednom sa však nepíše, že to bude TÁTO ZEM (pôvodná).
.....Inak je komické sledovať, že vo vašej jehovistickej hantýrke slovo "naveky" znamená raz navždy a inokedy len dočasne. (Podľa toho, ako sa to práve hodí vašej dogme.)Sluha napísal:Pominú sa len obrazné nebesia/vlády/ a obrazná zem/ľudská spoločnosť/.

Odpoveď:
Peter jasne píše veriacim, že "sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari" a "očakávame nové nebesá a novú zem". Klamal Peter veriacich? (Apropó: ani obrazy o ktorých z textu vieme, že sú obrazy, neobsahujú zavádzajúce informácie - čiže keby sme ich vzali doslovne, v ničom zvyšku biblie neprotirečia.)
....Ján túto udalosť v zjavení videl ešte presnejšie:
Zjv 20,11
Potom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom. Pred Ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo.
....čiže Zem doslova unikla, nie jej obyvatelia. O obyvateľoch sa píše niečo iné. Tí sú hneď v 12tom verši stále ďalej živí:
Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.
....takže zanikla len hmota. Zem a diela na nej (ako píše aj Peter). A hneď za tým Ján píše:
Zjv 21,1
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.
....Nebo (Vesmír) a zem sa pominuli. Keby tu bola reč o zániku ľudí, tí by predsa zanikli a nebolo by o nich hneď za tým písané, že stojja žíví pred súdnym trónom živí.Sluha napísal:A tak ľudskú vládu/nebesia/ nahradí Božia vláda/nové nebesia/,....a hriešnu ,ľudskú spoločnosť/zem/ nahradí nová ,ľudská spoločnosť/nová zem/, bohabojní a mierni ľudia.

Odpoveď:
V textoch o zničení zeme sa popisuje detailne, že nebesá sa rozplynú v ohni a živly (prvky) roztopia v požiari, rozplynú sa a zem so svojimi dielami zmizne. Pred Ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo. Prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet ....Takže píše sa tu o dielach, o mori, o rozplynutí prvkov. Slovo "stoicheia" znamená "základy, základné prvky". Takže z textov je nad Slnko jasnejšie, že reč nie je len o ľuďoch, ale aj o neživej hmote.


Sluha napísal:Žalm 37:9......"Veď zločinci budú odrezaní, ale tí, ktorí dúfajú v Jehovu, budú vlastniť zem"-......."Ale mierni, tí budú vlastniť zemi a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja".........."Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy". /11 a 29 verš/

Odpoveď:
Nepíše sa tam, že to bude táto Zem.


Sluha napísal:A ak pôvodne ľudia mali žiť v pozemskom raji a ty tvrdíš ,že život bude v nebi,tak potom sa zmenilo Božie predsavzatie.

Odpoveď:
Áno, zmenilo. Hriech človeka zmenil pôvodné Božie plány s Adamom a s touto Zemou. Preto musí byť táto Zem znaičená a stvorená nová, ktorá nebude poškvrnená hriechom. (Áno, neživá hmota môže byť poškvrnená a znehodnotená hriechom, viď kniha Leviticus)


Sluha napísal:Teda,Boh si nestojí ani za svojim slovom? Izaiáš 55:11

Odpoveď:
Veď Boh poslal svoje Slovo a vykonalo čo malo. Stvoril ním Adama a svet. žiadnym svojim slovom sa však nezaručil, že Adam nezhreší a táto Zem bude trvaťnavždy.

Sluha napísal:Prečo prehliadaš to, že Boh nemôže zomrieť, nemôže byť pokúšaný, žiadny z Božích synov sa mu nemôže rovnať? že Kristus nazval Otca ako jediného pravého Boha? Že nakoniec sa Kristus podvolí Otcovi aby bol Boh vo všetkom? že Kristus je Boží Syn a nie Boh všemohúci?... Že mzdou za hriech je smrť a nie večné muky?...

Odpoveď:
1:
Existencia Ježiša Krista nie je viazaná na telo. Kristus bol prv ako sa narodil v tele, dokonca prv ako bol Abrahám. Rovnako teda BOL aj vtedy, keď zomrel v tele na kríži a bol pochovaný.
2:
V starom zákone sa píše, že židia Boha pokúšali: Ž 78:18; Ž 78:41; Dt 6:16; Nm 14:22; Ex 17:7 (...čiže ani toto nevylučuje, že Ježiš je Boh a doslovne jedno s Otcom...)
3:
Ježiš Kristus je narozdiel od ostatných božích synov výnimka, lebo je to Jednorodený Syn Boží. O tejto výnimočnosti pojednáva prvá kapitola listu židom. Tam sa píše, že je Boh ktorému sa všetci klaňajú. (čo potvrdzuje aj kniha zjavenia kde je popísané, že všetci uctievajú okrem Otca aj Baránka-Krista.
4:
Kristus síce nazval Otca jediným pravým Bohom ale zároveň povedal Filipovi keď chcel vidieť Otca: Tak dlhý čas som s vami a nepoznal si ma? Čiže je doslovne jedno s Otcom a teda spolu s ním aj jediným pravým Bohom.
5:
Kristus sa podvolí Otcovi ako ruka sa podvolí hlave. Teraz vládne nad svetom Kristus (ruka). Boh by vládu nad svetom nikomu mimo seba predsa nedával (nejakému anjelovi či čo). Ten ktorý vládne svetu je vždy Boh. Ruky a hlava sú súčasť jednej osoby. Ruky, ktoré teraz vládnu svetu sa podvolia hlave, keď jej naspäť odovzdajú plnú vládu. Vždy vládol svetu, vládne a bude vládnuť jedine Boh. Boh nemal nejakú "slabú chvíľku", že sa vzdal vlády nad svetom a odovzdal ju nateraz nie-bohovi a mimo seba. To je nezmysel.
6:
To, že je Syn nevylučuje, že je aj Boh. (To len vy ste vytvorili túto falošnú dilemu.) Ježiš je narozdiel od iných synov Jednorodený. Boží. Na iných miestach sa jasne píše, že je jedno s Otcom. A to nie len obrazne, ale doslovne (viď napr. odpoveď Filipovi). Ježiš Kristus, Jednorodený Syn Boží je súčasťou božej osoby Elohim (JHWH).
7:
Smrť v biblii neznamená zánik existencie. (Biblia nie je učebnica ateizmu.)
Sponsored content

Re: Shagara napísal:...

Návrat hore
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.